Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu plastycznego Coppelia - mechaniczna lalka§ 1. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest wydawnictwo Studio Blok z siedzibą przy ul. Magellana 5/4 w Warszawie.

 

§ 2. Uczestnicy Konkursu

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy mogą zgłaszać prace indywidualnie lub grupowo, za zgodą rodziców/opiekunów.

 

§ 3. Założenia Konkursu
Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy o balecie i jest okazją do rozwijania uzdolnień plastycznych.
1. Tematy pracy konkursowej do wyboru:

   1.1. wygląd trzech postaci z baletu Coppelia (kostium, fryzura, makijaż, atrybuty, postawa)
  1.2. makieta pracowni mistrza Coppeliusa - zegarmistrza-konstruktora.

2. Harmonogram Konkursu:
  2.1. ostateczny termin dostarczenia prac: 15.06.2015 do godziny 23:59.
   2.2. rozstrzygnięcie konkursu przez jury nastąpi 17.06.2015
   2.3. uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas Miasteczka Literackiego w Szczecinie (19-21.06.2015, Plac Lotników, Szczecin)
    2.4. osoby nagrodzone, lecz nieobecne na uroczystości, zostaną powiadomione e-mailem 24.06.2015; nagrody zostaną wysłane im do 26.06.2015.

3. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać  e-mailem, musi ono zawierać:

 • załącznik - plik jpg z pracą konkursową do 2 MB;
 • imię i nazwisko Autora;
 • adres pocztowy, na który w razie wygranej zostanie przesłana nagroda;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Wyrażam zgodę na udział dziecka ... w konkursie. Znam i akceptuję regulamin konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację pracy konkursowej dziecka ... zawartych w zgłoszeniu na konkurs dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 • E-mail ze zgłoszeniem może być wysłany indywidualnie za zgodą lub przez rodzica/opiekuna, lub przez szkołę/bibliotekę/inne z konta tej organizacji (każde zgłoszenie w osobnym mailu).

    3.1. Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

    3.2. Uczestnik może przesłać jedną pracę konkursową.

   

    3.3. Prace plastyczne – zeskanowane, sfotografowane lub wykonane w programach komputerowych – należy przesłać w pliku jpg o wielkości do 2 MB, na adres: ksiazki@bajkibaletowe.pl.

4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (np. rysunkowej, malarskiej, rzeźbiarskiej lub innej).

§ 4. Ocena prac konkursowych i Komisja Konkursu.
1. Praca plastyczna nadesłana na Konkurs musi być pracą własną uczestnika konkursu i powinna bezpośrednio dotyczyć tematu konkursu.

2. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • estetyka wykonania,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • pomysłowość.

3. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatora.

4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

 • Klaudia Polak-Szewczyk, ilustratorka, projektantka grafiki, Wydawca Bajek Baletowych;
 • Katarzyna Gardzina-Kubała, popularyzatorka baletu, autorka gawęd znajdujących się w książkach z serii Bajki Baletowe;
 • Tadeusz Rybicki, aktor, reżyser, literat, autor bajek z serii Bajki Baletowe;

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5. Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są książki pt. Pulcinella z serii Bajki Baletowe z autografami autorów, pamiątkowe dyplomy, oraz  upominki od wydawnictwa.
2. Liczbę nagród ustali Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

 

§ 6. Postanowienia końcowe
1. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji Konkursowej.

2. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bajkibaletowe.pl w dziale ‘aktualności’ i podana do wiadomości publicznej na portalu Facebook www.facebook.com/bajkibaletowe.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych prac na stronie internetowej bajkibaletowe.pl, Facebook'u Bajki Baletowe oraz publikacji w materiałach promocyjnych i reklamowych Studia Blok i serii Bajki Baletowe.

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Wydawca Studio Blok, kontakt: info@bajkibaletowe.pl   tel. +48 691 512 961, © by Studio Blok 2007-2015