Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu plastycznego Bajkowy kostium baletowy§ 1. Organizator Konkursu.

Organizatorem Konkursu jest wydawnictwo Studio Blok z siedzibą przy ul. Magellana 5/4 w Warszawie.

 

§ 2. Założenia konkursu

 1. Temat pracy konkursowej: wykonanie pracy plastycznej prezentującej projekt kostiumu baletowego dla dowolnej postaci pojawiającej się w bajkach z serii Bajki Baletowe.
 2. Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku do 13 lat.
 3. Harmonogram Konkursu:
  1. ostateczny termin dostarczenia prac: 21.06.2013
  2. rozstrzygnięcie konkursu: 24.06.2013
  3. powiadomienie laureatów konkursu oraz wysłanie nagród: 25.06.2013
 4. Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 5. Prace plastyczne należy dostarczyć pocztą na adres: Studio Blok, ul. Postępu 12/113, 02-676 Warszawa, lub zeskanowane, w pliku jpg o wielkości do 2 MB, na adres: info@bajkibaletowe.pl.
 6. Prace plastyczne nie mogą być większe od formatu A4
 7. Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice plastycznej.
 8. Praca może być fotografią prezentującą zrealizowany projekt kostiumu, wykonany np. z krepiny.
 9. W przypadku przesyłania pracy pocztą na odwrocie pracy należy napisać imię i nazwisko autora pracy, adres oraz telefon kontaktowy.
 10. W przypadku przesyłania pracy e-mailem należy w treści wiadomości napisać imię i nazwisko autora pracy, adres oraz telefon kontaktowy.

 

§ 3. Ocena prac konkursowych i Komisja Konkursu.

 1. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę do Konkursu.
 2. Praca plastyczna nadesłana na Konkurs musi być pracą własną uczestnika konkursu i powinna bezpośrednio dotyczyć tematu konkursu.
 3. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:
  1. zgodności z tematem konkursu,
  2. estetyki wykonania,
  3. oryginalności ujęcia tematu,
  4. pomysłowości.
 4. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatora.
 5. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
  • Klaudia Polak-Szewczyk, ilustratorka, projektantka grafiki, Wydawca Bajek Baletowych;
  • Katarzyna Gardzina-Kubała, popularyzatorka baletu, autorka gawęd znajdujących się w książkach z serii Bajki Baletowe;
  • Tadeusz Rybicki, aktor, reżyser, literat, autor bajek z serii Bajki Baletowe;
 6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

§ 4. Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie jest książka (z autografami) pt. Romeo i Julia z serii Bajki Baletowe oraz dyplomy.
 2. Ilość nagród ustali Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
 3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji Konkursowej.
 2. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bajkibaletowe.pl i podane do wiadomości publicznej na portalu Facebook www.facebook.com/bajkibaletowe .
 3. Prace nie podlegają zwrotowi.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych prac na stronie internetowej oraz Facebooku, oraz publikacji w materiałach promocyjnych i reklamowych Studia Blok i serii Bajki Baletowe.
 5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

 

Wydawca Studio Blok, kontakt: info@bajkibaletowe.pl   tel. +48 691 512 961, © by Studio Blok 2007-2013